< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Jan Neruda: Povídky malostranské Neznámí autoři: BibleČtenářský deník

Neznámí autoři: Bible

Obsah díla:

Starý zákon

Počátkem byla hebrejská bible, což bylo dílo starých Izraelců. Po vzniku křesťanství byla v podobě Starého zákona začleněna jako 1.díl do posvátné knihy Písma svatého. Jednotlivé texty SZ čerpali z nejrůznějších zdrojů. Jsou zde obsaženy příběhy ze života, historická vyprávění, milostné a duchovní žalmy, přísloví apod.

První a nejvýznamnější část SZ je Pět knih Mojžíšových, neboli Pentatech nebo tóra (= zákon). Pojednávají o stvoření světa, o prvních lidech, o vyvedení Izraelců z Egypta, o Mojžíšově setkání s Bohem a smlouvě s ním. Základem smlouvy je Desatero přikázání. Poslední o putování do zaslíbené země.

Další části SZ – Knihy prorocké – vypráví o vrcholném období v dějinách Izraelců spjaté s panováním králů Davida a Šalamouna, o válkách které Izraelci vedli, které skončili pádem Jeruzaléma; Knihy královské; Knihy moudrosti; Kniha přísloví.

Konečnou podobu SZ dali izraelští kněží asi mezi 5. a 2. stol.př.n.l. Autoři konečné verze pojali svá vyprávění jako otázku potom – kdo a jak řídí kroky člověka po této zemi a co způsobilo mnohé nezdary a tragédie, kterými je lidský život dovážen. Odpověď nacházeli v přesvědčení, že o lidském osudu rozhoduje bůh a jestliže má člověk pocit, že žije jako za trest, tak je to proto, že porušuje smlouvu, kterou s bohem uzavřel, protiví se jeho vůli.

Nový zákon

Dílo křesťanů v 1. a 2 stol.př.n.l. Původně psán v řečtině, zachycoval počátky a vznik křesťanské víry. Základ – vyprávění o životě a učení Ježíše Krista ve 4 podobách je učedníků – Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Na základě toho – 4 knihy evangelia (evangelium = dobrá zpráva, radostná zvěst), které křesťané pojali jako svědectví o Ježíši Kristu; Skutky apoštolů; 21 epištol ( = listy popisující Ježíšovo učení); Apokalypsa Zjevení Janovo - spis popisující konec a zánik světa, poslední soud a příchod Krista na zem.


Přidal: tess.for 27.02.2008
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 285
Zhlédnuto: 7594 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Jan Neruda: Povídky malostranské Neznámí autoři: BibleČtenářský deník